Lokomotiven

Hochleistungs-E-Loks

193.204 193.218 193.219 193.240
193.247 193.248 193.812 193.814
193.821 193.831 193.804 189.456
182.096 182.097 182.098  

 

Dieselloks

V 1700.03 V 1700.04 V 1700.05 V 1700.06
ER 20.01 ER 20.02 ER 20.03 V 100.01
V 100.02 V 100.03 V 100.04 364.xxx* (2)

* Pool-Loks mit var. Loknummer

Copyright © setg.at